Sinh viên khoa CNTT, trường ITC tải tài liệu học tập môn Quản lý dự án phần mềm – Giảng viên Phạm Đức Thành

6a2ac68e-8c4b-4b3e-9b5e-54be5bd562221-1 Sinh viên khoa CNTT, trường ITC tải tài liệu học tập môn Quản lý dự án phần mềm - Giảng viên Phạm Đức Thành

Trường CĐ CNTT TP HCM
Khoa CNTT
Môn: Quản lý dự án phần mềm

6a2ac68e-8c4b-4b3e-9b5e-54be5bd562221-1 Sinh viên khoa CNTT, trường ITC tải tài liệu học tập môn Quản lý dự án phần mềm - Giảng viên Phạm Đức Thành
6a2ac68e-8c4b-4b3e-9b5e-54be5bd562221-1 Sinh viên khoa CNTT, trường ITC tải tài liệu học tập môn Quản lý dự án phần mềm - Giảng viên Phạm Đức Thành

Sinh viên khoa CNTT, trường ITC tải tài liệu học tập môn Quản lý dự án phần mềm – Giảng viên Phạm Đức Thành
Đánh giá

Bình luận