CNTT HUFLIT – TH Cơ sở Dữ liệu: Truy vấn con N giá trị, phép trừ (buổi 5) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – TH Cơ sở Dữ liệu: Truy vấn con N giá trị, phép trừ (buổi 5) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng […]

CNTT HUFLIT – Thực hành #ANHTTT Chuyển vị 2 dòng – Python (buổi 5) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Thực hành #ANHTTT Chuyển vị 2 dòng – Python (buổi 5) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng bình […]

CNTT HUFLIT – Chương 4: Các phương pháp mã hoá bảo mật dữ liệu hiện đại P2 – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Chương 4: Các phương pháp mã hoá bảo mật dữ liệu hiện đại P2 – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp […]

CNTT HUFLIT – Chương 5: Xử lý truy xuất đồng thời P2 (5 tiết) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Chương 5: Xử lý truy xuất đồng thời P2 (5 tiết) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng bình […]

CNTT HUFLIT – Thực hành Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu Xử lý đồng thời (buổi 5) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Thực hành Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu Xử lý đồng thời (buổi 5) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng […]

CNTT HUFLIT – TH Cơ sở Dữ liệu: Truy vấn gom nhóm và TV con 1 giá trị (buổi 4) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – TH Cơ sở Dữ liệu: Truy vấn gom nhóm và TV con 1 giá trị (buổi 4) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý […]

CNTT HUFLIT – Thực hành An ninh Hệ thống Thông tin Belasco – Python (buổi 4) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Thực hành An ninh Hệ thống Thông tin Belasco – Python (buổi 4) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui […]

CNTT HUFLIT – Chương 5: Xử lý truy xuất đồng thời P1 (5 tiết) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Chương 5: Xử lý truy xuất đồng thời P1 (5 tiết) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng bình […]

CNTT HUFLIT – Thực hành Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu câu 9-11 (buổi 4) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Thực hành Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu câu 9-11 (buổi 4) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui […]

CNTT HUFLIT – Chương 4: Các phương pháp mã hoá bảo mật dữ liệu hiện đại P1 – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Chương 4: Các phương pháp mã hoá bảo mật dữ liệu hiện đại P1 – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp […]

CNTT HUFLIT – Thực hành Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu câu 1-8 (buổi 3) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Thực hành Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu câu 1-8 (buổi 3) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui […]

CNTT HUFLIT – Thực hành Cơ sở Dữ liệu: Truy vấn sử dụng Hàm trang 15 (buổi 3) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Thực hành Cơ sở Dữ liệu: Truy vấn sử dụng Hàm trang 15 (buổi 3) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng […]

CNTT HUFLIT – TH An ninh Hệ thống Thông tin Trithemius – Python (buổi 3) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – TH An ninh Hệ thống Thông tin Trithemius – Python (buổi 3) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng […]

CNTT HUFLIT – Chương 4: Quản lý giao tác (4 tiết) – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Chương 4: Quản lý giao tác (4 tiết) – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng bình luận bên dưới […]

CNTT HUFLIT – Chương 3: Giới thiệu một vài phương pháp mã hoá cổ điển P4 – Thầy Phạm Đức Thành

E-learning: CNTT HUFLIT – Chương 3: Giới thiệu một vài phương pháp mã hoá cổ điển P4 – Thầy Phạm Đức Thành Giảng viên: Phạm Đức Thành Email: phamducthanh@huflit.edu.vn hoặc ducthanhpham2005@gmail.com Sđt: 0918 334 856 Trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tp.HCM – Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi ý kiến đóng góp vui […]

Scroll to top

Gọi ngay!

Contact Me on Zalo